• თბილისი
  • 31°C
  • 11 აგვისტო, 2020
article

25 მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერ­ძი

ძვე­ლე­ბუ­რად სი­ცო­ცხლით სავ­სე და ენერ­გი­უ­ლი ხართ, თუმ­ცა შე­საძ­ლოა, მცი­რე­ო­დე­ნი სირ­თუ­ლე შეგ­ხვდეთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა სა­რის­კო კა­ტე­გო­რი­ას გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, საქ­მი­ან­მა პარტნი­ორ­მა თქვე­ნი მო­ტყუ­ე­ბა სცა­დოს.

 

კურო

სა­ში­ში დღეა. გირ­ჩევთ, თავ­შე­კა­ვე­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნოთ და ცდუ­ნე­ბებს არ აჰ­ყვეთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ყვე­ლა და­გეგ­მილ შეხ­ვედ­რას ხვა­ლის­თვის გა­და­ი­ტანთ. ნუ დაიწყებთ ახალ საქ­მეს და ერი­დეთ ფი­ზი­კურ დატ­ვირ­თვას. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ტრავ­მე­ბი და ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გამ­წვა­ვე­ბა. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ამ დღეს ტყე­ში, სუფ­თა ჰა­ერ­ზე გა­ა­ტა­რებთ.

 

ტყუ­პე­ბი

ეს დღე ხელ­საყ­რე­ლია შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის. სა­სი­ცო­ცხლო პო­ტენ­ცი­ა­ლი შემ­ცი­რე­ბუ­ლია, თუმ­ცა მერ­კუ­რის მფარ­ვე­ლო­ბა სა­სი­კე­თოდ აი­სა­ხე­ბა პროფესიულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე, მე­გობ­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე და ზო­გა­დად, მო­მა­ვალ­ზე. არ­სე­ბობს რა­ღაც უჩ­ვე­უ­ლოს შექ­მნის შან­სი. ეცა­დეთ, თავ­შე­კა­ვე­ბა გამოიჩინოთ და ემო­ცი­ე­ბი და­ი­ცხროთ.

 

კირჩხი­ბი

ამ დღეს წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით ბიზ­ნეს­ში, შე­მოქ­მე­დე­ბა­სა და სიყ­ვა­რულ­ში. იმე­დე­ბით სავ­სე ხართ. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი იყა­ვით, რომ სა­დაც მიხ­ვალთ, ყველ­გან სიხარულით შეგ­ხვდე­ბი­ან. ეს დღე უამ­რავ სი­ა­მოვ­ნე­ბა­სა და სა­სი­ხა­რუ­ლო ამ­ბავს მო­გი­ტანთ. არა­კე­თილ­მო­სურ­ნე და შუ­რი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბი ვე­რა­ფერს და­გაკ­ლე­ბენ.

 

ლომი

სა­სი­ცო­ცხლო პო­ტენ­ცი­ა­ლი კვლა­ვინ­დე­ბუ­რად მა­ღა­ლია, თუმ­ცა შე­საძ­ლოა, თქვენს გზა­ზე მო­უ­ლოდ­ნე­ლი სირ­თუ­ლე­ე­ბი გა­მოჩ­ნდეს. გა­რე­მო­ე­ბა­თა სა­ბე­დის­წე­რო მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბამ შე­საძ­ლოა, ყვე­ლა­ზე კარ­გად შედ­გე­ნი­ლი გეგ­მე­ბიც და­ან­გრი­ოს. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რომ საქ­მი­ან­მა პარტნი­ო­რებ­მა თქვე­ნი მო­ტყუ­ე­ბა სცა­დონ. პირად ცხოვ­რე­ბა­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია წყე­ნა, გა­უ­გებ­რო­ბა და იმედ­გაც­რუ­ე­ბა, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბის სრუ­ლი გა­წყვე­ტით დას­რულ­დეს.

 

ქალ­წუ­ლი

უკი­დუ­რე­სად არა­ხელ­საყ­რე­ლი დღეა. დი­დია ტრავ­მის მი­ღე­ბის საფრ­თხე, ამი­ტომ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიფრ­თხი­ლე და ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ. მზად იყა­ვით მოულოდნელი სა­სი­ხა­რუ­ლო ცნო­ბის­თვის. ამ­ჟა­მად ყვე­ლა­ზე მე­ტად დას­ვე­ნე­ბა და გა­რე­მოს შეც­ვლა გჭირ­დე­ბათ.

 

სას­წო­რი

ხელ­საყ­რე­ლი დღეა ვაჭ­რო­ბი­სა და უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის შე­ძე­ნის­თვის. გირ­ჩევთ, სა­შო­პინ­გოდ წახ­ვი­დეთ და სამ­კა­უ­ლე­ბი შე­ი­ძი­ნოთ. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მოსალოდნელია ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი.

 

მო­რი­ე­ლი

წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დღეა. შე­სა­ნიშ­ნავ გან­წყო­ბას ვე­რა­ფე­რი გა­გი­ფუ­ჭებთ. გაზ­რდი­ლი შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბის წყა­ლო­ბით, მალე აღი­ა­რე­ბას მი­აღ­წევთ. დღის მე­ო­რე ნახევარში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სა­სი­ა­მოვ­ნო სტუმ­რე­ბის მოს­ვლა. უფ­რო­სებ­თან კონ­ფლიქ­ტუ­რი სი­ტუ­ა­ცი­ის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად მაქ­სი­მა­ლუ­რი ტაქ­ტი და მოთ­მი­ნე­ბა გმარ­თებთ.

 

მშვილ­დო­სა­ნი

პი­რად ცხოვ­რე­ბას უკი­დუ­რე­სად წი­ნა­აღ­მდე­გობ­რი­ვი ტენ­დენ­ცი­ე­ბი ახა­სი­ა­თებს. შე­საძ­ლოა, ამ დღეს სა­კუ­თა­რი პო­ზი­ცი­ე­ბი­სა და ავ­ტო­რი­ტე­ტის დაც­ვა მო­გი­წი­ოთ. ვნე­ბე­ბის მო­ძა­ლე­ბამ შე­საძ­ლოა, მოვ­ლე­ნა­თა გან­ვი­თა­რე­ბა თქვენს სა­ზი­ა­ნოდ შეც­ვა­ლოს. უთან­ხმო­ე­ბის შე­დე­გად შე­საძ­ლოა, და­ზა­რალ­დეთ, ამი­ტომ დიდსულოვნება და თავ­შე­კა­ვე­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნეთ. ეცა­დეთ, ადა­მი­ა­ნებს სი­მარ­თლე პირ­ში არ მი­ა­ხა­ლოთ.

 

თხის რქა

მზად იყა­ვით პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში პრობ­ლე­მე­ბი­სა და ნე­გა­ტი­უ­რი სა­კად­რო ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას­თან კონ­ფლიქ­ტი. უსი­ა­მოვ­ნო შე­ტყო­ბი­ნე­ბამ შე­საძ­ლოა, წო­ნას­წო­რო­ბი­დან გა­მო­გიყ­ვა­ნოთ და ხა­სი­ა­თი სა­ბო­ლო­ოდ გა­გი­ფუ­ჭოთ. ქრო­ნი­კუ­ლი დაღ­ლი­ლო­ბის გამო შე­საძ­ლოა, ჯანმრთელობასთან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი შე­გექ­მნათ.

 

მერ­წყუ­ლი

ამ დღეს ახა­ლი ძა­ლი­სა და იდე­ე­ბის მო­ზღვა­ვე­ბას იგ­რძნობთ, რაც კმა­ყო­ფი­ლე­ბას მო­გი­ტანთ. სიყ­ვა­რულ­ში გა­გი­მარ­თლებთ, თუ არ ეც­დე­ბით, რომ თავი მიუწვდომელი და ყი­ნუ­ლო­ვა­ნი მო­აჩ­ვე­ნოთ. გირ­ჩევთ, ყვე­ლა საქ­მე­ში ოქ­როს შუ­ა­ლე­დი იპო­ვოთ. შე­საძ­ლოა, სწო­რედ დღეს შეძ­ლოთ, ყვე­ლა­ზე სა­ნუკ­ვა­რი ოც­ნე­ბა აის­რუ­ლოთ.

 

თევ­ზე­ბი

ეს დღე ყვე­ლა საქ­მე­ში წარ­მა­ტე­ბა­სა და მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რას გპირ­დე­ბათ. თქვენ­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რო­ბი­სა და კეთილგანწყობის წყა­ლო­ბით მომ­გე­ბი­ან პარტნი­ო­რებს აღ­მო­ა­ჩენთ. ახა­ლი ნაც­ნო­ბი შე­იძ­ლე­ბა თქვე­ნი სა­ი­მე­დო და­საყ­რდე­ნი გახ­დეს.


თეგები :

ჰოროსკოპი